Make your own free website on Tripod.com

 Georgian
 Web Typography

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  

ႫႨႾႤႨႪ ႱႲႤႴႠႬႤႱ ႻႤ

English Resume

Unicode encoded Georgian document

 

ABABABABABABABABABABABABAB

GHCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDGH

EF

GH

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

ეს ფონტი რეპლიკაა მეფე ვახტანგის სტამბის შრიფტისა, რომელიც დაუმზადებია ოსტატ მიხეილ სტეფანე უნგრო-ვლახელს. ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა ორიგინალის ზოგადი იერსახე. დამუშავების უმთავრესი საგანი გახდა ასოების ზოგადი ზომების გათანაბრება. საინტერესოა, რომ შრიფტი-ორიგინალი იყენებდა ინტენსიურ კერნინგს, ხოლო ეს იმას ნიშნავს - რომ ასოების ყალიბი არ იყო მართკუთხა! ეს თავისებურება, არ ვიცით აღნიშნულია თუ არა ქართულ მეცნიერულ ლიტერატურაში. მისი კიდევ ერთი თავისებურება ისაა, რომ აქ ფართოდ გამოიყენება ასო "ო"-ს შემცვლელი "", რაც შევინარჩუნეთ. აგრეთვე შევინარჩუნეთ ორმაგი "და" გლიფი .

ფონტი ორმაგი ენკოდინგითაა - უნიკოდით და "ასკიი" და უზრუნველყოფილია კერნინგით. კერნინგის გარეშე ამ ფონტის ვებში მისი გამოყენება ალბათ შეზღუდული იქნება.

აქედანვეა აღებული ის ორნამენტები, რომლითაც ეს საიტია დამშვენებული. ზოგი ძველქართული ასო არ იყო წიგნის ფოტოასლში და ამიტომ ჯერ-ჯერობით ვერ დავუმატეთ.

ამავე ფონტზე იხილეთ აქ.

ABABABABABABABABABABAB

GHCDCDCDCDCDCDCDCDCDGH

ვით წინასწარმეტყველისა მიერ ქება

კანონი პირველი

ფსალმუნი ვითისი ზედა წარუწერელი ებრაელთა შრის

 

ნეტარარს კაცი რომელი არა მივიდა ზრახვასა უღმრთოთასა გზასა ცოდვილთასა არა დგა საჯდომელსა უსჯულოთასა არა ჯ არამედ სჯულსა უფლისასა არს ნება მისი სჯულსა მისსა ზრახავნ იგი დღე ღამე იყოს იგი ვითარცა ხე დანერგული თანა წარსადინელსა წყალთასა რომელმან გამსცის ნაყოფი მისი ჟამსა თვისსა ფურცელნი მისნი არა სცვივენ ყოველივე რაცა ყოს წარემართოს მას არა ესრე უღმრთონი არა ესრე არამედ ვითარცა მტვერი რომელ აგავის ქარმან პირისაგან ქუეყანისა ამისათვის არა აღდგენ უღმრთონი სასჯელსა არცა ცოდვილნი ზრახვასა მართალთასა რამეთუ უწყის უფალმან გზა მართალთა გზა უღმრთოთა წარწყმდეს

ABABABABABABABABABABAB

GHCDCDCDCDCDCDCDCDCDGH

სადიდებლად წმიდისა სამებისა მე გვარტომბით ძირმდგმბით ვითიანმან ძისძემან სახელ განთქმულის მეფის ვახტანგისამან ძმისწულმან ქებულის მეფის არჩილისამან დიდ სახელოვანის ქართველთ მეფისა გიორგისამან ძემან დიდ პატიოსნის ლევანისამან განმგებელმან ქართლისამან ბატონისშვილმან ვახტანგ მვიყვანე მესტამბე ვლახეთით გავაკეთე სტამბა სახსრად სულთა წინათქმულთა მეფეთასა მამისა და დედისა ჩემისა გურიელის ასულის თუთასათვის სალხინებლად სულისა ჩემისა მეუღლისა ჩემისა ჩერქეზის ბატონის ასულის რუსუდანისა ძეთა და ასულთა ჩემთა აღსაზრდელად

ABABABABABABABABABABAB

GHCDCDCDCDCDCDCDCDCDGH

EF

GH

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

EF

 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A                                
10B                                
10C                                
10D
10E
10F                          

 

Reresume

BPG Mikheil Stefane U

Font-Replica of Tbilisi Printing House Type by Hungarian Master Mikhail Stefan Hungaro-Vlakhian from 1706th. Using this type first mass production Georgian books were printed. Actually this type was the first socially popular one and had big influence on Georgian type design. Original type was using intensive kerning. In this font letters allocating Bpg-InfoTech ASCII (Latin 1) are kerned.

Download: BPG-MikheilStefane-Um.zip [29Kb]