Georgian
 Web Typography

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  

ႴႭႬႲႤႡႨ

   

Zuriko boy, 1990 - Tbilisi

ფონტები - შესავალი

ზოგადად ქართული ვების ფონტების შესახებ

BPG ორიგინალური ფონტები

უნიკოდით ენკოდირებული სავსებით ახალი ფონტები, ვებისათვის და ახვა მიზნებისათვის

BPG რეპლიკა ფონტები

ეს ფონტები არის ძველი, ზოგჯერ მივიწყებული შრიფტების აღდგენის ცდა

 

BPG უნიკოდით კოდირებული კლონიები/ასლები

აქ არის გავრცელებული ქართული ფონტების უნიკოდით ენკოდირებული ვარიანტები - Win 2000 სისტემებში გამოყენებისათვის

სხვა ფონტები

სხვა ავტორების ფონტები, ლინკები